Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: “Bouwkundig Teken- en Adviesbureau André den Hartog” hierna te noemen BTAH gevestigd aan de Kerkstraat 27 te Almkerk.

Opdrachtgever: de wederpartij van “Bouwkundig Teken- en Adviesbureau André den Hartog”.

Artikel 2 Algemeen

 1. Door ondertekening van deze opdracht verklaart opdrachtgever dat hem een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen doordat: de leveringsvoorwaarden zijn toegevoegd aan de hem toegezonden offerte dan wel voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan hem ter hand is gesteld of hem is aangeboden de leveringsvoorwaarden kosteloos toe te zenden of ter hand te stellen en hij heeft laten blijken dit niet nodig te vinden.
 2. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. BTAH brengt het aanbod/de offerte schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. De door BTAH gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. BTAH is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BTAH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

Artikel 5 Wijziging / opzegging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BTAH zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal BTAH de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BTAH daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Indien uitvoering van een overeenkomst ten gevolge van overmacht/langdurig ziek zijn niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht een overeenkomst te ontbinden, zodra de overmachtsituatie vier weken heeft geduurd.
 6. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 7. Reeds gemaakte kosten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.
 8. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of wanneer de andere partij uitstel van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen BTAH en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BTAH, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief 21% BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde, hetzij onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal opdrachtnemer dit ter goedkeuring van tevoren aan opdrachtgever voorleggen.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door BTAH om zijn declaraties te laten voldoen, komen voor de rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de opdracht door BTAH is gefactureerd.

BTAH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Wanneer de opdracht een vergunningsaanvraag indienen bevat en deze wordt door de gemeente geweigerd:

Kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verlenen van de vergunning door de gemeente.

Op esthetische gronden is het meerwerk voor de aanvullende of wijziging van de gegevens ten koste van de opdrachtgever.

Door het ontbreken van tekentechnische gegevens dient de opdrachtnemer deze kosteloos aan te passen.

Door het ontbreken van constructieve, bouwfysische of andere berekeningen dient de opdrachtgever het meerwerk te betalen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door BTAH geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van BTAH totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met BTAH gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de door opdrachtnemer geleverde zaken aan derden te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. BTAH is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Voorts is BTAH bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BTAH op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BTAH de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 12 Bewaarplicht

 1. Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch opdrachtnemer een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 13 Geschillen

 1. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 14 Extra voorwaarden

 1. DNR 2011 is tevens van toepassing ter aanvulling op bovenstaande voorwaarden.

Zoeken

Neem contact op

Wilt u een offerte ontvangen of meer informatie over de diensten die wij u kunnen leveren? U kunt te allen tijde contact met ons op nemen of een bericht verzenden op de contactpagina.